Платіжна система “КАСКАД”

1. Про платіжну систему

Відомості про Внутрішньодержавну платіжну систему «КАСКАД» її Учасників та операторів послуг платіжної інфраструктури, що уклали договір з Платіжною організацією ВПС «КАСКАД»:

 • Логотип платіжної системи «КАСКАД»;
 • logo-vps
 • Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи;
 • svidotsvo_register.pdf
 • Ліцензія на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків;
 • license_official.pdf
 • Свідоцтво про узгодження Правил роботи ВПС «КАСКАД»;
 • svidotsvo_official.pdf
 • Торгівельна марка ВПС «КАСКАД» - «CASCAD»;
 • cascadtrademark.pdf
 • Посилання на Реєстр платіжних систем, учасників та операторів послуг платіжної інфраструктури НБУ.
 • Реєстр НБУ

Зміст:

2. Опис організаційної структури ВПС «КАСКАД»

2.1. До складу Платіжної системи входять:

  2.1.1. Платіжна організація (адміністративні підрозділи у формі структурного підрозділу або відокремленого структурного підрозділу), у тому числі:

  • Процесинговий центр ВПС;
  • Розрахунковий центр ВПС;
  • Служба фінансового моніторингу;
  • Служба управління ризиками та інші.

  2.1.2. Учасники ВПС, а саме: небанківські фінансові установи, що отримали ліцензію  Національного банку України на переказ коштів без відкриття рахунків, а також банки, що отримали банківську ліцензію та уклали договір з Платіжною організацією про приєднання до ВПС у якості Учасника;

  2.1.3 Оператор послуг платіжної інфраструктури, з яким укладено договір про надання операційних, інформаційних та інших технологічних функцій щодо переказу коштів;

  2.3.4. Розрахункові банки, які уповноважені Платіжною організацією для здійснення фінансових розрахунків між Учасниками та користувачами ВПС на підставі розрахункових документів Платіжної організації;

  2.1.5. Інші суб’єкти правових відносин при переказі коштів ВПС:

  • Фізичні особи, фізичні особи - підприємці та юридичні особи – суб’єкти відносин, що виникають при проведені переказу коштів;
  • Юридичні особи, які уклали договори з Учасниками ВПС, Платіжною організацією або Розрахунковими банками на приймання платежів Учасниками ВПС на їх користь.

2.2. Платіжна організація

Функції платіжної організації виконує ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АП.МІ ФІНАНС».

2.3. Розрахунковий банк

Функції Рохрахункового банку виконує АТ «АКБ «КОНКОРД».

2.4. Перелік Учасників

З повним переліком Учасників ВПС «КАСКАД» можливо ознайомитись на офіційному сайті Національного банку України: сайт НБУ

2.5. Оператор послуг

Функції Оператора послуг платіжної інфраструктури виконує: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕЙ ПЛЕЙС УКРАЇНА» (Повідомлення про внесення відомостей до Реєстру платіжних систем, учасників та операторів послуг платіжної інфраструктури НБУ № 27-0018/5418 від 03.02.2020 р.): сайт bank.gov


3. Склад керівних органів платіжної організації ВПС«КАСКАД»

3.1. Вищий керівний орган

Вищим керівним органом Товариства є Загальні збори Учасників Товариства. Склад, повноваження, порядок скликання, роботи та прийняття рішень Загальними зборами визначені в Статуті Товариства (далі – Статут).

3.2. Діяльність загальних зборів Учасників

Загальні збори Учасників визначають основні напрями розвитку, затверджують річні результати діяльності Платіжної організації. Загальні збори учасників Товариства з питань роботи ВПС проводяться не рідше одного разу на рік.

3.3. Дирекція Товариства

Дирекція Товариства є виконавчим органом, який здійснює керівництво поточною діяльністю ВПС і виконує наступні функції:

 • Визначає напрямки технічного розвитку ВПС, розширення сфери надання послуг і їх номенклатури та виносить ці питання на розгляд та затвердження Загальних зборів учасників;
 • Контроль за виконанням Правил роботи внутрішньодержавної платіжної системи Учасниками ВПС, а також структурними підрозділами Платіжної організації;
 • Забезпечення виконання стратегічної політики Загальних зборів учасників, що забезпечує функціонування ВПС;
 • Нормативне забезпечення функціонування ВПС;
 • При необхідності виконує арбітражні функції у межах ВПС;
 • Інші функції, передбачені цим Положенням, Статутом та укладеними договорами щодо подальшого розвитку ВПС.

3.4. Генеральний директор

Дирекцією Платіжної організації керує Генеральний директор, який призначається та звільняється з посади Загальними зборами учасників у порядку, передбаченому Статутом.

Усі взаємовідносини у ВПС будуються на договірних засадах. Платіжна організація укладає договори з Учасниками ВПС, Розрахунковими (обслуговуючими) банками, користувачами, іншими платіжними системами та іншими організаціями.4. Умови участі в ВПС, порядок призупинення участі та виключення учасника ВПС, який порушує вимоги щодо участі в ВПС або більше їм не відповідає

4.1. Порядок оформлення участі юридичних осіб (банків та небанківських фінансових установ) у ВПС встановлюється на основі Правил роботи ВПС та законодавства України. Платіжна організація не накладає ніяких обмежень на участь у ВПС.

4.2. Фінансова установа, яка відповідно до законодавства України має право здійснювати переказ коштів, має право участі на ВПС, з моменту погодження такої участі платіжною організацією і сплати внеску Учасника ВПС за заявою фінансової установи.

4.3. Порядок вступу до платіжної системи полягає у виконанні фінансовою установою процедур та правил обумовлених Правилами роботи ВПС та договорами з Платіжною організацією ВПС.

4.4. Протягом 30 днів із дня направлення фінансовою установою на адресу Платіжної організації заяви про приєднання до ВПС у якості учасника Платіжна організація надає мотивовану відмову або укладає з фінансовою установою Договір про конфіденційність, який визначає права й обов’язки фінансової установи у відношенні до будь-якої конфіденційної інформації ВПС або Платіжної організації на етапі підготовчої роботи при приєднанні до ВПС, у обсязі, що визначається Платіжною організацією.

4.5. Після укладення договору про конфіденційність, фінансова установа подає до Платіжної організації наступні документи:
 • Копію реєстраційних документів фінансової установи (завірену нотаріально, або згідно вимог законодавства України доступ до офіційних джерел примірника реєстраційних документів або даних фінансової установи);
 • Копію Статуту фінансової установи (завірену нотаріально, або згідно вимог законодавства України доступ до офіційних джерел примірника статуту фінансової установи);
 • Копію дозвільних документів (завірену нотаріально ліцензію, або згідно вимог законодавства України доступ до офіційних джерел інформації про дозвільні документи фінансової установи);
 • Копію свідоцтва про державну реєстрацію фінансової установи (завірену нотаріально, або згідно вимог законодавства України доступ до офіційних джерел примірника реєстраційних документів або даних фінансової установи);
 • Копію дозвільних документів на здійснення переказу коштів без відкриття рахунку для небанківських фінансових установ (завірену нотаріально, або згідно вимог законодавства України доступ до офіційних джерел примірника даних фінансової установи);
 • Копію внутрішніх правил, які регулюють порядок надання послуги переказу коштів;
 • Копію річного звіту за попередній рік, а для фінансових установ, що здійснюють господарську діяльність строком до 1 року, за попередній звітний період;
 • Результати аудиторської перевірки за попередній рік, а для фінансових установ створених у поточному році – за попередній звітний період;
 • Оборотно-сальдовий баланс на останню звітну дату;
 • Довідку про виконання економічних нормативів діяльності фінансової установи на останню звітну дату.

Копії документів, що нотаріально не завіряються, підписуються уповноваженими особами фінансової установи та скріпляються печаткою фінансової установи.

4.6. Після подання пакету документів у обсязі, що передбачений Правилами роботи ВПС, Платіжна організація розглядає подані документи щодо можливіст надання фінансовій установі статусу Учасника ВПС, і приймає рішення про надання дозволу на прийняття фінансової установи в Учасники ВПС або мотивовану відмову фінансовій установі у надані такого дозволу.

Платіжна організація протягом 30 (тридцяти) календарних днів із дати одержання заяви про приєднання до ВПС письмово повідомляє фінансову установу за адресою, яка вказана в заяві, про дозвіл на прийняття фінансової установи до Учасників ВПС, а у разі відмови в прийнятті фінансової установи до ВПС – про причини відмови.

4.7. Протягом одного місяця з моменту отримання дозволу на прийняття фінансової установи в Учасники ВПС, така фінансова установа укладає з Платіжною організацією договір про приєднання до ВПС у якості Учасника. У випадку, коли у визначений цим пунктом строк, договір про приєднання до ВПС у якості Учасника не буде укладено, наданий Платіжною організацією дозвіл вважається анульованим.

4.8. Фінансова установа протягом одного місяця з дня укладання договору приєднання до ВПС у якості учасника, укладає відповідні договори з Розрахунковим банком та Платіжною організацією ВПС.

На підставі укладених договорів юридична особа виконує підготовчі дії, необхідні для виконання функцій Учасника ВПС (зокрема, відкриває рахунок в Розрахунковому банку та забезпечує перерахування грошових коштів для забезпечення розрахунків в межах встановленого Платіжною організацією ліміту залишку коштів на рахунку, укладає договір на підготовку Розрахунковим центром ВПС документів для здійснення Розрахунковим банком взаєморозрахунків між учасниками ВПС та розрахунків з отримувачами переказів.

4.9. Платіжна організація узгоджує з фінансовою установою, що приєднується до ВПС, строки впровадження технологічних процесів по наданню послуг з переказу коштів, визначає порядок впровадження технологічних процесів з переказу коштів.

4.10. Датою прийняття юридичної особи в Учасники ВПС є дата підписання договору про приєднання до ВПС у якості Учасника повноважними представниками сторін.

4.10.1. Платіжна організація ВПС зобов'язана протягом 15 робочих днів із дня укладання договору з Учасником ВПС подати до Національного банку повідомлення про укладений з Учасником ВПС договір.

Платіжна організація ВПС зобов'язана протягом 15 робочих днів із дня внесення змін до повідомлення про укладений з Учасником ВПС договір, а також продовження дії, розірвання договору з Учасником ВПС повідомити про це Національний банк та в разі потреби надіслати до Національного банку оновлене повідомлення про укладений з Учасником ВПС договір.

4.11. Учасники ВПС свою участь в роботі ВПС оформляють шляхом укладання ними відповідних договорів (додатків до них), передбачених цими Правилам, а саме:
 • Договору приєднання до ВПС в якості учасника;
 • Договору про конфіденційність;
 • Публічного договору;
 • Договору про супроводження програмного забезпечення;
 • Договору про здійснення Платіжною організацією взаємного заліку зустрічних вимог Учасників ВПС;
 • Договору з постачальником платіжних послуг (еквайром) чи платіжною організацією платіжної системи про обслуговування Учасниками ВПС електронних платіжних засобів інших платіжних систем;
 • Договору про приймання платежів Учасниками ВПС на користь суб’єктів господарювання.

4.12. Визначений Платіжною організацією Розрахунковий банк оформлює участь у ВПС шляхом укладання з Платіжною організацією договору про забезпечення взаєморозрахунків між Учасниками ВПС, та/або договору про забезпечення розрахунків Учасниками ВПС з користувачами. Розрахунковий банк проводить розрахунки за переказами коштів здійсненними у ВПС на підставі договірного списання за документами Платіжної організації (Реєстрами доручень здійснених переказів в та Кліринговими вимогами).

4.13. Розрахунковий банк набуває статусу Учасника ВПС з дати підписання сторонами договору на обслуговування рахунків Учасників ВПС для здійснення розрахунків/взаєморозрахунків за переказами ВПС та направлення повідомлення Національному банку. Розрахунковий банк як фінансова установа має право стати Учасником ВПС за загальною процедурою, що передбачена Правилами для набуття/отримання статусу Учасника ВПС. Розрахунковий банк набуває статусу Учасника ВПС з дати підписання сторонами договору про приєднання до ВПС.

4.14. Платник набуває статусу користувача ВПС з моменту ініціювання операції з переказу коштів та при приєднанні до умов публічного договору, який затверджується та оприлюднюється Учасником ВПС (Платіжною організацією) у відповідності з цими Правилами.

4.15. Договори, що укладаються між Платіжною організацією та її Учасниками, оформлюються у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

4.16. Порядок виходу, припинення участі у ВПС:

4.16.1. Усі суб’єкти правових відносин (Учасники можуть припинити участь у ВПС за власним бажанням або на підставах визначених Правилами.

4.16.2. Підставою для ініціювання припинення участі у ВПС є:
 • рішення Національного банку України;
 • письмова заява Учасника ВПС за 30 днів про припинення участі у ВПС, що надається Платіжній організації;
 • лист від Учасника ВПС, з яким укладено договір про приймання платежів на його користь за 30 днів про припинення участі у ВПС, що надається Платіжній організації.
4.16.3. Підставою для припинення участі фінансової установи в ВПС є:
 • рішення Національного банку України про припинення дії ліцензії  Національного банку України на переказ коштів без відкриття рахунків;
 • рішення Національного банку про ліквідацію банку;
 • рішення господарського суду про ліквідацію фінансової установи чи визнання її банкрутом;
 • рішення вищого органу управління фінансової установи про його ліквідацію;
 • систематичне невиконання зобов'язань (більше 3 разів протягом року), пов'язаних із розрахунками з іншими Учасниками ВПС та/ або Учасниками з користувачами;
 • систематичне подання недостовірної інформації (більше 3 разів), яка потрібна для забезпечення функціонування ВПС та/ або для вирішення спорів і конфліктів щодо здійснення переказів через ВПС;
 • порушення фінансовою установою або її пунктом надання фінансових послуг технології роботи у ВПС та невиконання вимог інформаційної безпеки ВПС;
 • нездійснення протягом року операцій з переказу коштів через ВПС;
 • з інших підстав, які унеможливлюють подальше виконання Учасником ВПС його функції.
4.16.4. Підставою для припинення участі користувача з яким укладено договори Учасниками ВПС є:
 • невиконання зобов'язань, пов'язаних із розрахунками;
 • порушення умов договору з Учасником ВПС та вимог Правил;
 • встановлення факту надання Учаснику ВПС недостовірної фінансової інформації, яка потрібна для укладання договору, вирішення спорів і конфліктів;
 • невиконання вимог інформаційної безпеки ВПС;
 • з інших підстав, які унеможливлюють подальше виконання користувачем ВПС його функції.

4.16.5. Платіжна організація письмово попереджає у разі порушення двох пунктів перерахованих умов, а у разі повторних порушень, Платіжна організація має право припинити роботу Учасника у ВПС.

4.16.6. Фінансова установа (пункт надання фінансових послуг) можуть продовжувати роботу в ВПСя лише після службового розслідування, яке проводить Платіжна організація в строк до 5 робочих днів та після усунення виявлених недоліків.

4.16.7 Платіжна організація при припиненні участі Учасників або участі користувачів які уклали договори з Учасником проводить перевірку виконання нижче наведених умов:
 • вилучення рекламних матеріалів;
 • проведення остаточних розрахунків;
 • надання інформації своїм Учасникам – про припинення участі у ВПС.

  4.16.8. Суб’єкт правових відносин не повинен мати заборгованості перед Платіжною організацією та має здійснити всі розрахунки до припинення участі у ВПС.

  Якщо в результаті перевірки встановлено, що ці вимоги не виконані або виконані частково, то Платіжна організація по узгодженню з суб’єктом правових відносин встановлює новий термін для повного виконання вище умов, по закінченню цього терміну перевірка виконання цих вимог поновлюється.

  Якщо результати перевірок підтверджують, що всі вимоги виконані, Платіжна організація делегує уповноважених осіб до суб’єкта відносин ВПС для вилучення ключової та іншої конфіденційної інформації ВПС.

  4.16.9. Платіжна організація протягом одного місяця після виключення юридичної особи суб’єкта правових відносин із системи розрахунків ВПС зобов'язана приймати до розгляду претензії по спірних транзакціях.

  4.16.10. Розрахунковий банк після закінчення місячного строку, протягом трьох робочих днів, перераховує залишок коштів із рахунку фінансової установи для розрахунків у ВПС на її рахунок в обслуговуючому банку та повідомляє про розірвання договірних відносин.

  4.16.11. Після цього суб’єкт правових відносин підписує з Платіжною організацією відповідний договір про припинення участі у ВПС.

  4.16.12. У разі припинення участі у ВПС вступний внесок Учасника не повертається.


5. Послуги, що можуть здійснюватись Учасниками ВПС «КАСКАД»:

  5.1. Проведення переказів (платежів) в оплату товарів (робіт, послуг) юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, у тому числі в оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг кабельного, цифрового та супутникового телебачення, послуг Інтернет-провайдерів, для оплати обов’язкових платежів, штрафів, зборів тощо.

  5.2. Погашення заборгованості фізичних осіб за отриманими в фінансових установах кредитами та відсотками за ними.

  5.3. Подальше зарахування безготівкових коштів на рахунки фізичних осіб в банках із дотриманням вимог законодавства.

  5.4. Перерахування готівкових коштів на користь фізичних осіб для виплати готівкою або зарахування на їх рахунки.

  5.5. Перерахування безготівкових коштів на користь фізичних осіб з використанням електронних платіжних засобів.

  5.6. Перерахування Учасниками ВПС, які є комерційними агентами банків-емітентів електронних грошей, правила яких узгоджено Національним банком, коштів фізичних осіб за електронні гроші за наявності договорів на виконання функцій агента з поповнення.

  5.7. Перерахування Учасниками ВПС, що є агентами з розрахунків банків-емітентів електронних грошей, правила яких узгоджено Національним банком, коштів на рахунки користувачів в банках при обміні користувачам електронних грошей.


6. Вартість послуг, що надаються Учасникам ВПС

6.1. Платіжна організація встановлює розміри основних тарифів на послуги щодо:
 • приєднання до ВПС у якості учасника;
 • участі у ВПС;
 • інсталяції програмного забезпечення, супроводження програмного забезпечення, відновлення функціонування безпеки, майнові права на яке належать Платіжній організації та/або розробнику програмного забезпечення;
 • оброблення операцій з переказу коштів, здійснених через Учасників ВПС, для здійснення розрахунків з отримувачами через розрахункові банки;
 • надання інформаційних виписок засобами електронної пошти тощо;
 • надання інформаційних виписок засобами електронної пошти тощо.
 • 6.2. Платіжна організація встановлює розміри таких основних тарифів на виконання процедур і надання послуг, а саме на:
  • Встановлення та налаштування програмно-апаратних засобів;
  • Інсталяцію програмного та/або технічного забезпечення;
  • Супроводження програмно-технічного забезпечення (раз на квартал/місяць);
  • Інформаційно-технологічне обслуговування Учасників ВПС, програмно-технічного обладнання (за типами та кількості обладнання);
  • За здійснення клірингових операцій для Учасників ВПС;
  • За підготовку зведеної інформації про проведені Учасниками ВПС операції з приймання платежів на користь Отримувачів;
  • Оброблення платіжних та технологічних операцій;

  6.3. Платіжна організація має право вводити нові види тарифів, визначати схеми розрахунку цих тарифів на підставі відповідних рішень, узгоджених (за необхідністю) із Учасниками ВПС.

  6.4. Перелік послуг для забезпечення функціонування кожного Учасника визначається Платіжною організацією.

  6.5. Платіжна організація визначає види комісійної винагороди за проведення діяльності, пов’язаної з переказом коштів, порядок її обчислення, а також мінімальні та граничні розміри комісійної винагороди для Учасників ВПС. Нарахування комісійної винагороди здійснюється за обробку фінансових операцій.

  Розміри комісійної винагороди та порядок їх обчислення визначаються тарифами ВПС та відповідними договорами, які укладаються між Учасниками ВПС і Платіжною організацією.

  6.6. Комісійна винагорода за надані Учасником ВПС (Платіжною організацією) послуги утримуються з платника (фізичної особи або юридичної особи), а у випадках передбачених договором з отримувача переказу (фізичної особи або суб'єкта господарювання).

  6.7. Учасник ВПС може утримувати з отримувача комісійну винагороду у розмірах погоджених із ініціатором переказу з урахуванням обмежень встановлених тарифами Платіжної організації.

  6.8. Учасник ВПС сплачує Платіжній організації вартість послуги з забезпечення розрахунків з переказу коштів, за здійснення клірингових операцій та за надання довідкової інформації відповідно до встановлених Тарифів.

  6.9. Оплата послуг ВПС здійснюється за обробку операцій, а саме:
  • з переказу для перерахування сплачених платниками коштів за товари (роботи, послуги) на користь юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців - отримувачів;
  • з переказу сплачених платниками коштів за товари (роботи, послуги) Учаснику ВПС для подальшого перерахування юридичним особам та фізичним особам - підприємцям за договором укладеним цим Учасником ВПС з іншим Учасником ВПС (на підставі договору іншого Учасника ВПС на приймання платежів на користь юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців);
  • з переказу коштів для подальшого зарахування на рахунки фізичних осіб в банках із дотриманням вимог законодавства;
  • з переказу коштів на погашення заборгованості фізичних осіб за отриманими в фінансових установах кредитами та відсотками за ними;
  • з переказу коштів для перерахування готівки на користь фізичних осіб для виплати фізичним особам готівкою або зарахування на їх рахунки;
  • з переказу коштів для перерахування на користь фізичних осіб з використанням електронних платіжних засобів;
  • з переказу для перерахування Учасниками ВПС, які є комерційними агентами банків-емітентів електронних грошей, коштів фізичних осіб за електронні гроші, правила яких узгоджено Національним банком, за наявності договору на виконання функцій агента з поповнення;
  • з переказу коштів для перерахування Учасниками ВПС, що є агентами з розрахунків банків-емітентів електронних грошей, правила яких узгоджено Національним банком, коштів на рахунки користувачів в банках при обміні користувачам електронних грошей.

  6.10. Комісійна винагорода сплачується платником відповідно до тарифів комісійної винагороди Учасників ВПС.

  6.11. Розподіл комісійної винагороди між Учасниками ВПС за здійснення операцій з переказу коштів здійснюється відповідно до умов укладених договорів.

  6.12. Платник комісійної винагороди інформується щодо суми комісійної винагороди за кожною операцією при формуванні документу на переказ коштів до моменту ініціювання операції з переказу коштів (сплати платежів), при цьому належна до утримання сума комісійної винагороди погоджується ініціатором шляхом подальшого ініціювання переказу коштів.

  Належна до сплати платником комісійна винагорода стягується під час ініціювання операції переказу коштів, при цьому фінансова операція здійснюється у ВПС на суму ініційованого переказу, за вирахуванням сум утриманих з платника у якості комісійної винагороди.

  6.13. Розміри комісійної винагороди, що установлюються Учасниками ВПС за здійснення операцій з переказу коштів, а також інформація щодо їх зміни, в обов'язковому порядку повідомляються Платіжній організації.


7. Перелік прав і обов'язків платіжної організації ВПС та її учасників

7.1. Функції та права Платіжної організації.

Платіжна організація виконує такі функції:

 • визначає та забезпечує діяльність та розвиток ВПС;
 • представляє ВПС у зовнішніх відносинах;
 • визначає маркетингову політику щодо розвитку ВПС і забезпечує її проведення;
 • здійснює загальне та операційне управління та моніторинг роботи ВПС;
 • визначає правила роботи, участі та виходу з ВПС, вносить зміни та доповнення до методичних, організаційних та технологічних документів ВПС;
 • приймає рішення щодо можливості участі в ВПС фінансових установ і забезпечує укладання відповідних договорів та надає дозвіл на роботу у ВПС;
 • приймає рішення щодо обмеження або зупинення діяльності у ВПС її Учасника - юридичної особи;
 • здійснює нагляд за виконанням Учасниками ВПС правил роботи та інших методичних, організаційних та технологічних документів ВПС;
 • здійснює контроль за виконанням Учасниками ВПС договірних зобов’язань перед Платіжною організацією;
 • виконує функції Учасника ВПС у разі отримання ліцензії  Національного банку України на переказ коштів без відкриття рахунків;
 • визначає принципи побудови АПК платіжної системи, технічні вимоги до його компонентів і забезпечує їх розроблення, випробування, впровадження та розвиток;
 • визначає інші платіжні системи, електронні платіжні засоби яких обслуговує;
 • визначає Оператора послуг платіжної інфраструктури (інформаційно-технічного посередника) з яким укладає договори про здійснення операційних, інформаційних та інших технологічних функцій щодо переказу коштів у рамках ВПС або інші функції відповідно до укладених договорів після внесення його до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та Операторів послуг платіжної інфраструктури;
 • визначає форми документів, на підставі яких здійснюється переказ коштів та правила виконання операцій за ними;
 • визначає порядок проведення розрахунків за операціями переказу коштів (приймання платежів);
 • визначає перелік основних тарифів та комісійну винагороду за надання послуг ВПС, визначає порядок розподілу комісійної винагороди;
 • встановлює ліміт залишку коштів на рахунку кожному Учаснику ВПС для здійснення взаєморозрахунків між Учасниками ВПС через визначений Розрахунковий банк ВПС, а також встановлює ліміт залишку коштів на рахунку Учасників ВПС у відповідному Розрахунковому банку для своєчасного здійснення розрахунків Учасника ВПС з користувачами;
 • встановлює ліміт видачі короткострокових кредитів або позики (за наявності вільних власних коштів) для завершення Учасниками ВПС взаєморозрахунків (розрахунків);
 • визначає правила організації безпеки і забезпечує нагляд за їх виконанням;
 • визначає ризики та методи управління ризиками;
 • визначає види обмежень та встановлює системні обмеження щодо проведення операцій з переказу готівки (приймання платежів);
 • визначає правила організації захисту інформації у ВПС і забезпечує нагляд за їх виконанням;
 • забезпечує генерацію, зберігання та поширення системної ключової інформації;
 • надає вільний доступ до потрібної Учасникам інформації, що не становить інформації з обмеженим доступом чи банківської таємниці;
 • сприяє врегулюванню конфліктних ситуацій та вирішенню спірних питань та визначає порядок вирішення спірних питань;
 • здійснює переказ коштів у випадку виконання нею функцій Учасника ВПС у разі отримання ліцензії  Національного банку України на переказ коштів без відкриття рахунків;
 • забезпечує через визначений Розрахунковий банк проведення операції з взаєморозрахунків між Учасниками ВПС та розрахунків за здійсненими через ВПС переказами;
 • забезпечує здійснення контрольних функцій щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та встановлює вимоги, що є обов’язковими до виконання усіма Учасниками ВПС;
 • забезпечує виявлення фінансових операцій, що підлягають обов’язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу, до початку, у процесі, в день виникнення підозр, після їх проведення або при спробі їх проведення;
 • забезпечує реєстрацію фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, не пізніше наступного робочого дня з дати їх виявлення;
 • забезпечує у своїй діяльності управління ризиками щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та розробляє критерії ризиків з урахуванням критеріїв, визначених Спеціально уповноваженим органом;
 • установлює для Учасників ВПС ліміт залишку коштів на рахунку відкритому для розрахунків за операціями з переказу коштів у ВПС у Розрахунковому банку (далі – рахунок для розрахунків у ВПС) з метою забезпечення взаєморозрахунків між Учасниками ВПС та для розрахунків Учасників ВПС за операціями з переказу коштів з отримувачами;
 • забезпечує відображення інформації про кожну операцію з прийняття готівки для подальшого переказу через Учасників ВПС в системі обліку Платіжної організації платіжної системи у той самий операційний день (у разі здійснення ініціювання переказу готівки протягом операційного часу), або не пізніше наступного операційного дня (у разі ініціювання переказу після операційного часу);
 • забезпечує надання інформації Розрахунковому банку для відображення інформації про кожну операцію з приймання готівки для подальшого переказу та розрахунків між Учасниками ВПС або Учасниками ВПС з отримувачами в системі автоматизації Розрахункового банку, в той самий операційний день (у разі здійснення ініціювання переказу готівки протягом операційного часу) або не пізніше наступного операційного дня (у разі ініціювання переказу готівки після закінчення операційного часу);
 • виконує інші функції, передбачені Правилами, а також іншими нормативними документами ВПС та законодавчими актами;
 • обмежує або припиняє дію наданого права щодо виконання Учасником ВПС, що приймає платежі за договором іншого Учасника ВПС, у разі порушення ним умов укладених договорів;
 • вимагає після розгляду спорів відшкодування збитків, що завдані Учасником ВПС Платіжній організації та/або іншому Учаснику ВПС;
 • установлює перелік відомостей, які відносяться до конфіденційної інформації або становлять комерційну таємницю.
 • 7.2. Обов’язки та відповідальність Платіжної організації:
 • надавати консультативну допомогу Учасникам ВПС;
 • забезпечувати конфіденційність інформації відповідно до умов укладених договорів. У разі розголошення конфіденційної інформації, яка стала такою по рішенню Сторін, винна сторона сплачує іншій стороні штраф у сумі, що визначена у відповідному договорі;
 • використовувати персональні дані користувачів, які їм було довірено або які стали відомі, виключно для виконання професійних чи службових обов’язків пов’язаних з переказом коштів;
 • здійснювати контроль за дотриманням вимог законодавства з питань запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму її учасниками;
 • здійснювати контроль за дотриманням вимог законодавства з питань запобігання прямому або опосередкованому пособництву фінансовому шахрайству при здійсненні операцій грошових переказів;
 • відшкодовувати Учаснику ВПС збитки, які були йому завдані в результаті не виконання або не якісного виконання своїх зобов’язань, обумовлених договором. Сума збитків підлягає добровільному узгодженню сторін або визначається у судовому порядку;
 • інші обов’язки та відповідальність Платіжної організації визначені в укладених договорах з Учасниками ВПС та користувачами ВПС.
 • 7.3. Основні функції та права Учасників ВПС:
 • основною функцією Учасника ВПС є надання Платникам та Отримувачам послуг з переказу коштів;
 • здійснення загального та операційного управління та моніторингу роботи з переказу коштів через ВПС;
 • забезпечення надійного функціонування та обслуговування відповідних компонентів АПК платіжної системи, за допомогою яких здійснюються виконання його функціональних обов’язків;
 • визначення переліку власних послуг та затвердження тарифів комісійної винагороди на ці послуги;
 • здійснює якісне обслуговування Платників та Отримувачів, згідно з умовами публічного договору та договору на прийом платежів та переказ коштів;
 • проведення оплати вартості послуг Платіжної організації по забезпеченню проведення переказів (платежів) відповідно до встановлених тарифів;
 • проведення розрахунків за здійсненними через них переказами коштів;
 • приймання участі в управлінні ризиками за здійсненими операціями грошових переказів;
 • приймання участі у розгляді і вирішенні спірних питань згідно з умовами укладених договорів та в порядку, визначеному Платіжною організацією;
 • дотримання вимог законодавства України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
 • забезпечення відображення інформації про кожну операцію з приймання готівки для подальшого переказу та розрахунків між Учасниками платіжної системи або Учасників платіжної системи з отримувачами в системі обліку платіжної організації платіжної системи та у системі Розрахункового банку платіжної системи у той самий операційний день (у разі здійснення ініціювання переказу готівки платником протягом операційного часу) або не пізніше наступного операційного дня (у разі ініціювання переказу готівки після закінчення операційного часу);
 • проведення необхідних заходів, що забезпечують збереження персональних даних користувачів, в тому числі за зберігання заяв та доручень користувачів із погодженням на використання, обробку та внесення змін в їх персональні дані не менш ніж 3 роки;
 • здійснення інших функції, що визначені законодавством України, договором про приєднання до ВПС у якості Учасника, Правилами та нормативними документами Платіжної організації.
 • 7.4. Обов’язки та відповідальність Учасників ВПС:
 • дотримуватись прийнятих Платіжною організацією Правил роботи, технічної та інформаційної безпеки у процесі здійснення переказу коштів, визначених цими Правилами роботи;
 • забезпечувати облік здійснених за допомогою ВПС фінансових операцій у відповідності із законодавством та затвердженою обліковою політикою;
 • надавати консультативну допомогу користувачам;
 • забезпечувати конфіденційності інформації відповідно до умов укладених договорів. У разі розголошення конфіденційної інформації, яка стала такою по рішенню Сторін, винна сторона сплачує іншій стороні штраф у сумі, що визначена у відповідному договорі;
 • використовувати персональні дані користувачів, які їм було довірено або які стали відомі, виключно для виконання професійних чи службових обов’язків пов’язаних з переказом коштів;
 • відкрити окремий поточний рахунок Учасника ВПС - небанківської фінансової установи (кореспондентський рахунок для банка - Учасника ВПС) у визначеному Платіжною організацією Розрахунковому банку для здійснення розрахунків за кліринговими вимогами або за Реєстром здійснених переказів;
 • проводити своєчасні розрахунки за здійсненними переказами (платежами) відповідно до Правил роботи ВПС, публічного договору, договорів з отримувачами на приймання платежів, а також з Платіжною організацією;
 • інші обов’язки та відповідальність Учасників ВПС визначені в укладених договорах з Платіжною організацією, користувачами та нормами законодавства України;
 • несуть відповідальність за дотримання вимог законодавства з питань запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму;
 • несуть відповідальність за дотримання вимог законодавства України з питань запобігання прямому або опосередкованому пособництву фінансовому шахрайству при здійсненні операцій грошових переказів;
 • Учасники ВПС несуть відповідальність перед платником і отримувачем, пов’язану з проведенням переказу, відповідно до Правил роботи та норм законодавства України, а саме:
  • у разі втрати суми переказу Учасник ВПС має повернути ініціатору суму, сплачену вартість наданих послуг, а також сплатити штраф у розмірі визначеному нормами законодавства України;
  • у разі прострочення Учасником ВПС строку здійснення грошового переказу така фінансова установа має сплатити ініціатору переказу пеню, згідно до вимог законодавства України.

8. Порядок вирішення спорів між учасниками та користувачами ВПС

8.1. У разі виникнення спорів Платіжна організація вживає всі необхідні можливі заходи для з’ясування їх суті та вирішення (врегулювання) відповідних спорів.

8.2. Учасники та/або користувачі ВПС – суб’єкти правових відносин для з’ясування спорів внаслідок невиконання або неналежного виконання ними своїх зобов'язань відповідно до умов укладених договорів мають право звертатися із запитом до інших Учасників ВПС, з якими вони мають договірні відносини або в разі відсутності таких договірних відносин до Платіжної організації.

8.3. Платіжна організація у разі потреби має право отримати будь-яку необхідну інформацію у Учасників та/або отримувачів ВПС- суб’єктів правових відносин.

8.4. Платіжна організація, Учасники ВПС, які отримали відповідний запит про надання необхідної інформації, зобов'язані протягом 10 робочих днів розглянути цей запит та надати відповідь про наявність або відсутність відповідної інформації.

8.5. Платіжна організація для розгляду та вирішення спорів, що виникають між Учасниками ВПС, створює комісію з вирішення спорів за участю Учасників ВПС, яка діє відповідно до встановленого регламенту.

8.6. Комісія з вирішення спорів зобов'язана протягом 15 робочих днів розглянути звернення заявника. З цією метою комісія має право проводити відповідні перевірки із залученням представників від Учасників ВПС та отримувати необхідну інформацію від Учасників для прийняття обґрунтованого рішення. Якщо з рішенням, прийнятим Комісією з вирішення спорів, сторони не згодні, вони для вирішення спору можуть звернутися до господарського суду.

8.7. Виникнення спорів між Учасниками ВПС не повинно впливати на виконання належним чином ініційованих операцій з переказу коштів.


9. Контактні дані

Місце розташування пунктів надання фінансових послуг, платіжних пристроїв.

В Учасників ВПС відсутні пункти надання фінансових послуг та/або платіжні пристрої для приймання та/або виплати готівкових коштів, які використовуються для здійсенння переказу коштів.

9.2. 9.2. Контактні дані служби підтримки, поштова адреса та адреса корпоративної електронної поштової скриньки.
 • Поштова адреса: 02096, м. Київ, вул. Сімферопольська, 13-А;
 • Електронна поштова скринька: support@cascad.com

API Документация - Cascad.com

Страница ВПС "КАСКАД" не имеет
адаптивной версии.

Откройте страницу на вашем ПК
или ноутбуке, с расширением экрана
от 1200px по ширине.

Вернуться