Договори публічної оферти
на надання послуг.

ВПС Каскад

Публічний договір

(учасника внутрішньодержавної платіжної системи «КАСКАД» на переказ коштів)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АП.МІ ФІНАНС», Ліцензія Національного банку України на надання фінансових платіжних послуг № 21/777-рк 30.04.2023р., код ЄДРПОУ 40461899 (надалі по тексту – «Фінансова установа»), в особі Генерального директора Веремчука Андрія Петровича, який діє на підставі Статуту,

фізична особа (надалі по тексту – «Клієнт»), а разом іменуються - Сторони, уклали даний публічний договір відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України, для чого Фінансова установа публікує цей Договір про наступне:

1. Загальні положення

1.1. Цей Договір є публічною пропозицією (офертою) Фінансової установи необмеженому колу фізичних осіб на надання послуг з переказу коштів в національній валюті без відкриття рахунків, зокрема шляхом використання електронних платіжних засобів, та подальшого перерахування коштів в безготівковій формі на користь безпосередніх отримувачів.

1.2. Цей Договір набуває чинності відповідно до ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх Клієнтів. Факт ініціювання Клієнтом Переказу коштів (шляхом ініціювання Переказу коштів та натиснення відповідної кнопки «Оплатити»), засвідчує повне і беззастережне прийняття умов цього Публічного договору (є акцептом оферти), а також свідчить, що Клієнт розуміє значення своїх дій, всі умови цього Договору йому зрозумілі, він не перебуває під впливом помилки, обману, насильства, погрози, тощо і з цього моменту визначається як Клієнт.

2. Предмет договору

2.1. Договір визначає умови, порядок, строки надання Фінансовою установою фінансових послуг з переказу коштів (прийому платежів) за допомогою платіжних пристроїв та/або через офіційний сайт Фінансової установи з використанням внутрішньодержавної платіжної системи «КАСКАД» (по тексту – «Переказ коштів»), Клієнту згідно з режимом роботи визначеним Фінансовою установою та даним Договором.

2.2. В рамках цього Договору Клієнт доручає, а Фінансова установа здійснює переказ коштів за допомогою електронного платіжного засобу (платіжної картки, тощо) іншої платіжної системи, від імені Фінансової установи.

3. Вартість послуг та порядок проведення Переказу коштів

3.1. Клієнт, прийнявши умови цього Договору, погоджується сплачувати під час Переказу коштів відповідну комісію та інші платежі (у разі наявності) за умови, що інформація про розмір комісії та/або платежу доведена до відома Клієнта (в тому числі шляхом виведення на екран платіжного пристрою чи розміщена на офіційному сайті Фінансової установи) безпосередньо до початку операції с Переказу коштів.

3.2. Розмір комісій та/або платежів встановлюється і змінюється рішенням Фінансової установи та може відрізнятись в залежності від суми та/або безпосереднього одержувача коштів, категорії Клієнта, виду електронного платіжного засобу та/або типу платіжної картки та/або розміру комісій та/або платежів встановлених та/або змінених внутрішньодержавною платіжною системою «КАСКАД» тощо.

3.3. Комісія та/або платіж може визначатись у відсотку від суми Переказу коштів або фіксованій сумі (у разі наявності).

3.4. Якщо Клієнт скористався послугою Фінансової установи він цим самим надає згоду на здійснення операції з Переказу коштів на умовах оплати комісії та/або платежу, встановлених Фінансовою установою на момент здійснення такого Переказу коштів

3.5. За результатами ініціювання Переказу коштів Клієнту (на його вимогу) видається квитанція внутрішньодержавної платіжної системи «КАСКАД». Відповідна квитанція може надаватись шляхом виведення її зображення на екран платіжного пристрою та/або в друкованому вигляді, якщо платіжний пристрій забезпечує таку можливість та/або направляється на електронну адресу (E-mail), яка попередньо вказана Клієнтом.

3.6. У тому випадку, якщо для здійснення Переказу коштів від Клієнта вимагається внесення та/або заповнення будь-яких реквізитів та/або іншої необхідної для здійснення Переказу коштів інформації, відповідальність за правильність такого заповнення несе Клієнт

3.7. На Фінансову установу та Клієнта поширюються зобов’язання за цим Договором з урахуванням Правил внутрішньодержавної платіжної системи «КАСКАД»

4. Права сторін

4.1. Фінансова установа має право:

4.1.1. Обслуговувати Клієнта з використанням електронного платіжного засобу, згідно укладених договорів про обслуговування цих платіжних засобів;

4.1.2. Відмовити Клієнту в проведенні операції з Переказу коштів у разі ненадання Клієнтом передбачених законодавством відомостей та/або інформації;

4.1.3. Отримувати комісію та/або платежі та встановлювати їх розмір.

4.2. Клієнт має право:

4.2.1. Користуватися всіма видами фінансових послуг які пропонуються Фінансовою установою;

4.2.2. Звертатися до Фінансової установи за отриманням інформації з питань Переказу коштів;

4.2.3. Користуватися пільгами, які надаються згідно законодавства та правил Переказу коштів у платіжній системі.

4.2.4. Отримати підтвердження ініціювання Переказу коштів у вигляді відповідної квитанції.

5. Обов'язки сторін

5.1. Фінансова установа зобов'язана:

5.1.1. Надати Клієнту послугу з Переказу коштів згідно законодавства України;

5.1.2. При здійснені Фінансовою установою операцій з Переказу коштів надати Клієнту документ - відповідну квитанцію, що підтверджує проведення операції з Переказу коштів,

5.1.3. Виконати Переказ коштів у строк, що не перевищує 3 (три) робочі дні із дати ініціювання Клієнтом операції з Переказу коштів;

5.1.4. Надавати консультації Клієнту стосовно тарифів та правил Переказу грошових коштів;

5.1.5. Зберігати банківську та/або комерційну таємницю щодо інформації, яка була отримана від Клієнта за цим Договором та в процесі його виконання;

5.1.6. Фінансова установа несе перед Клієнтом відповідальність, щодо проведення Переказу коштів, згідно Законів України «Про платіжні послуги», «Про захист персональних даних» та умов Договору.

5.2. Клієнт зобов'язаний:

5.2.1. При здійсненні операцій з Переказу коштів дотримуватись вимог законодавства України та умов даного Договору;

5.2.2. Здійснювати оплату фінансових послуг згідно з тарифами Фінансової установи;

5.2.3. Клієнт несе відповідальність за відповідність інформації, зазначеної при Переказі коштів, суті операції, щодо якої здійснюється цей переказ згідно з законодавством України.

6. Строк дії договору

6.1. Договір вступає в дію з дати надання згоди на вчинення дій щодо Переказу коштів та діє до повного виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором.

7. Відповідальність сторін

7.1. Фінансова установа несе перед Клієнтом відповідальність відповідно до законодавства України

7.2. Фінансова установа не несе відповідальності:

  • за якість каналів зв’язків загального користування та перебої в електромережі.
  • за наслідки невиконання Клієнтом, безпосереднім одержувачем, банком безпосереднього одержувача своїх зобов’язань, а такого суперечок, що можуть виникнути між Клієнтом та безпосереднім одержувачем з приводу якості та/або кількості товарів, робіт або послуг оплачених Клієнтом.
  • перед належним власником електронного платіжного засобу якщо Переказ коштів було ініційовано іншою особою, що отримала доступ до електронного платіжного засобу або його реквізитів.

8. Порядок розгляду спорів

8.1. Будь - який спір, що виникає у зв’язку із виконанням даного Договору, або пов’язані із його змістом розглядаються у судовому порядку, відповідно до підвідомчості та підсудності, встановлених законодавством України.

9. Форс-мажор

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за несвоєчасне або неналежне виконання умов цього Договору, якщо невиконання є наслідком обставин надзвичайного характеру, такого як військові дії, страйки, безлад, аварії, стихійне лихо, зміни в законодавстві України, а також інші обставини надзвичайного характеру, які виникли після укладення цього Договору та прямо впливають на виконання умов цього Договору і які Сторони не могли передбачити або попередити розумними діями.

10. Заключні положення

10.1. У всіх інших питання, що не передбачені цим Договором Сторони керуються законодавством України.

10.2. У разі невідповідності будь-якої частини цього публічного Договору законодавству України, у тому числі у разі прийняття нових законодавчих актів, він буде діяти лише в тій частині, що не суперечить законодавству України

10.3. Будь-які звернення Клієнта будуть розглянуті Фінансовою установою відповідно до внутрішніх документів з питань розгляду звернень Клієнтів.

10.4. Цей Договір укладено українською мовою, умови Договору є публічними і Клієнт повністю погоджується на його умови

10.5. Клієнт, на момент погодження даного Договору та Додатку №1 до нього надає згоду на здійснення операції з Переказу коштів, згідно з встановленими Фінансовою компанією тарифами та на обробку персональних даних з метою виконання ініційованого фізичною особою Переказу коштів.

10.6. Усі додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами.

11. Контактна інформація

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АП.МІ ФІНАНС»

Місцезнаходження: 01103, м.Київ,вул.Бойчука Михайла, 44А
Ідентифікаційний код: 40461899

Сайт: https://cascad.com/

Електронна пошта: info@upme-finance.com

Додаток №1
до Публічного договору
(учасника Внутрішньодержавної платіжної системи «КАСКАД»
на переказ коштів)

ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Ці умови є однаковими для усіх користувачів послуг внутрішньодержавної платіжної системи «КАСКАД» (надалі за текстом – «ВПС») і передбачають можливість отриманням фінансових послуг ВПС з моменту погодження цих умов Вами – ініціатором Переказу коштів.

Фінансова установа з однієї Сторони та Клієнт з другої Сторони, який приєднується до умов Публічного договору, який передбачає надання фінансових послуг з Переказу коштів Клієнту, погодилися з нижченаведеними положеннями по обробці персональних даних Клієнта, які надаються Фінансовій установі, з метою виконання умов публічного договору

  1. Під обробкою персональних даних Клієнта (суб'єкта персональних даних) розуміються дії (операції) Фінансової установи з персональними даними, включаючи збір, систематизацію, нагромадження, зберігання, уточнення (відновлення, зміна), використання, поширення (у тому числі передачу), знеособлювання, блокування, знищення персональних даних.

  2. Метою надання Клієнтом персональних даних і наступної обробки їх Фінансовою установою є одержання Клієнтом послуг Фінансової установи з Переказу коштів.

  3. Цей додаток у електронній формі, визнається Сторонами згодою Клієнта, виконаною у простій письмовій формі, на обробку наступних персональних даних: прізвища, імені, по батькові; дати народження; поштових адрес (по місцю реєстрації та для контактів); відомостей про громадянство; номера основного документа, що засвідчує особу Клієнта, відомостей про дату видачі зазначеного документа та найменування органу, що його видав; номерів телефонів; номерів факсів; адрес електронної пошти (E-mail) тощо.

  4. Акцептуванням цього Договору Клієнт, як суб’єкт персональних даних, з метою виконання умов Публічного договору, добровільно надає свою згоду Фінансовій установі на здійснення наступних дій (операцій) з персональними даними Клієнта, а саме: збір і нагромадження; реєстрацію; адаптацію; зберігання протягом терміну дії Договору й не менше, установлених нормативними документами строків зберігання звітності, первинної документації, але не менше 5 (п’яти) років, з дати припинення дії договору (надання фінансової послуги); уточнення (відновлення, зміна); використання; знищення; знеособлювання; передача, у т.ч. транскордонна, третім особам, з дотриманням заходів, що забезпечують захист персональних даних від несанкціонованого доступу. У випадку якщо Фінансова установа уважає, що прийняті заходи не можуть забезпечити повний захист персональних даних при передачі, Клієнт погоджується з тим, що його персональні дані будуть передані в знеособленому вигляді, у випадку якщо це призведе до неможливості надання послуг з Переказу коштів Фінансовою установою.

  5. Відкликання згоди на обробку персональних даних може бути здійснено шляхом направлення Клієнтом відповідної вказівки в письмовій формі на адресу Фінансової установи.

Договір ВПС Каскад:

Консультація.

Дякуємо за вашу заявку.

Ми зв'яжемось з вами в найближчий час
і відповімо на ваші запитання.

Зрозуміло